Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plášťovce, okres Levice

Elektronická úradná tabuľa

Úradná tabuľa

Úradná tabuľa
DokumentSúbor na stiahnutie
Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy Základná škola, Plášťovce 634Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa školy:

Základná škola, Plášťovce 634, 935 82 Plášťovce

CCF25062018.pdf (759.1 kB)
Pozvánka na zasadnutie ObZPozvánka na ObZ 29-06-2018 01 - pozvánka.pdf (795.1 kB)
Návrh záverečného účtu za rok 2017Návrh záverečného účtu za rok 2017 02 - záverečný účet 2017.pdf (2.1 MB)
Oznam regionálnej veterinárnej a potravinovej správy
 Oznam.PDF (73.8 kB) Oznam.PDF (73.8 kB)

 
Africký mor ošípaných - leták
 AMO letak.docx (68.4 kB) AMO letak.docx (68.4 kB)

 

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce formou priameho nájmu v súlade § 9a ods.1 a 5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Obec Plášťovce v zmysle § 9 a ods. 1 a 5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje

                                                              

 

                                                         zámer obce Plášťovce

 

 

prenajať  nehnuteľný majetok obce Plášťovce a to:

Nebytové priestory parcely registra „C“ parc.č. 245/4, zastavané plochy a nádvoria o výmere 80,26 m2, budova so súp.č. 655 (ďalej len „nehnuteľnosti“) za účelom prevádzky služieb (pohrebníctvo, kvetinárstvo a rozličný tovar) pre občanov obce a verejnosť.

 • predajňa pohrebníctva o výmere 16 m2,
 • predajňa rozličného tovaru o výmere 32 m2,
 • suterén (mietnosť na skladovanie rakiev) o výmere 13 m2,
 • spoločné priestory (sociálna miestnosť, chodba) o výmere 19 m2,

 

Nájomná zmluva bude uzavretá na  dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace.

 

Podmienky zámeru na nájom nehnuteľností:

 

 1. Zámer prenajať nehnuteľnosti bude zverejnený najneskôr dňa 8.6. 2018 na úradnej tabuli obce Plášťovce a na webovom sídle obce Plášťovce www.plastovce.sk, a to najmenej na dobu 15 dní.

 

 1. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 8.6.2018 od 8.00 hod. do 29. 6. 2018 do 12.00 hod.  osobne na sekretariáte obce Plášťovce, Plášťovce 345 alebo ich zaslať vo vyššie uvedených dňoch na adresu obce Plášťovce, a to v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a adresy záujemcu a s označením „Neotvárať - ponuka na nájom parc.č. 245/4, budova súp.č. 655 k.ú. Plášťovce“. V prípade doručenia poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

 

 1. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

 

 • označenie záujemcu ( v prípade fyzickej osoby – podnikateľa: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo/mail, originál výpisu zo živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace; v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, telefónne číslo/mail, originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace)
 • označenie predmetu nájmu (parcelné čísla, súpisné číslo, katastrálne územie)
 • účel nájmu
 • ponúknutú výšku nájomného, pričom minimálna výška nájomného je nasledovne:

 

 

 

 

Označenie priestoru a výmera:

Minimálna výška ročného nájomného za m2

Ročné nájomné spolu:

 • predajňa pohrebníctva o výmere 16 m2,
 • predajňa rozličného tovaru o výmere 32 m2,
 • suterén (mietnosť na skladovanie rakiev) o výmere 13 m2

spolu:  61 m2

26,18 EUR

1 597 EUR

 • spoločné priestory (sociálna miestnosť, chodba) o výmere 19 m2

5 EUR

95  EUR

 

SPOLU (80,26 m2):

 

x

1 692 EUR

 

Minimálna výška mesačného nájomného za 80,26 m je 141 EUR

Okrem nájomného nájomca bude povinný platiť poplatky za služby (el. energia, plyn, voda) poskytnuté na predmetné nebytové priestory mesačne v skutočnej výške podľa faktúry jednotlivých dodávateľov týchto služieb.

 • čestné vyhlásenie – v prípade fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods.6 zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v prípade právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods.6 zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči obci Plášťovce a príslušnému daňovému úradu
 • dátum a podpis.

 

 1. Obálky s návrhmi sa budú otvárať a návrhy sa budú vyhodnocovať do 15 dní od skončenia zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné. Cenové ponuky doručené po termíne uvedenom v bode 2 a cenové ponuky neobsahujúce náležitosti podľa bodu 3 budú z vyhodnotenia vylúčené.

 

 1. Kritériom pre posúdenia návrhov na priamy nájom nehnuteľností je najvyššia ponúknutá cena.

 

 1. V prípade, ak budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, úspešnou bude ponuka doručená ako prvá v poradí, pričom rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezenčnej pečiatke obce Plášťovce.

 

 1. Ak úspešný záujemca neuzatvorí predloženú nájomnú zmluvu v lehote do 7 dní odo dňa jej obdržania od vyhlasovateľa ako prenajímateľa, obec Plášťovce vyzve na uzatvorenie nájomnej zmluvy záujemcu, ktorý doručil rovnakú ponuku ako ďalší v poradí (v prípade doručenia dvoch alebo viacerých rovnakých ponúk), resp. ktorý podal druhú najvyššiu ponuku nájomného (v prípade doručenia rôznych ponúk nájomného).

 

 1. Obec Plášťovce si vyhradzuje právo toto ponukové konanie na nájom nehnuteľností kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

 

Bližšie informácie k nájmu nehnuteľností budú poskytnuté na Obecnom úrade v Plášťovciach.

 

 

Vyvesené dňa: ............................                                  Ing. Anikó  Szkladányi Helység

                                                                                                 starostka obce

 

 

Zvesené dňa:   .........................


 

Úradná tabuľa

Územný plán obce PlášťovceVytlačiť
 

Územný plán obce je vyvesený na podstránke Obecný úrad - Územný plán obce.


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 17.7.2018

meniny má: Bohuslav


Magyar verzió

7223704

Úvodná stránka