Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná
Plášťovce, okres Levice

Charakteristika

Natura 2000

Príroda a chránené územia Plášťoviec.

Prírodná rezervácia (PR) Šípka – maloplošné chránené územie vyhlásené v roku 1988. V území na výmere 46,8 ha platí 4. stupeň ochrany. Prírodná rezervácia je ukážkou typických biotopov južných okrajov Krupinskej planiny na vulkanických pieskovcoch a zlepencoch. Predmetom ochrany sú lesostepné spoločenstvá. Na nelesných plochách sa vyskytujú pionierske biotopy a teplomilné a suchomilné stepné spoločenstvá s výskytom vzácnych a chránených rastlín a živočíchov. Lesné biotopy na južne orientovaných svahoch sú porastené teplomilnými dubinami. Rezerváciu ohrozuje najmä šíriaci sa invázny agát, ktorý vytláča pôvodnú vegetáciu. Rezervácia je zraniteľná a náchylná na zvýšenú eróziu pôdy, ktorú spôsobuje zver, ale aj nelegálny vstup ľudí.   

Územia NATURA 2000

NATURA 2000 je sústava chránených území európskeho významu. Prostredníctvom nej sú chránené najvzácnejšie a najviac ohrozené druhy voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a vybraných biotopov vyskytujúcich sa na území Európskej únie. Budujú ju členské štáty EÚ nezávisle od národných sústav a systémov chránených území. Sústava sa skladá z území chránených podľa dvoch smerníc (právnych noriem). Sú nimi smernica o vtákoch a smernica o biotopoch. Vyčlenené územia sú zahrnuté v Národnom zozname navrhovaných chránených vtáčích území a Národnom zozname navrhovaných území európskeho významu. Cieľom ochrany v sieti NATURA 2000 nie je prísna ochrana území so zákazmi akýchkoľvek činností, ale naopak ochrana, ktorá je možná aj pri ohľaduplnom hospodárení. Preto sa chránené územia v tejto sieti navrhujú v nižších stupňoch ochrany, najmä v 2. alebo 3. a akceptujú sa bežné činnosti hospodárenia, napr. lesné hospodárstvo a poľnohospodárska činnosť (pastva, kosenie a pod.), pokiaľ neohrozia predmet ochrany.

 

Vyhlásené a navrhované územia NATURA 2000 - územia európskeho významu (ÚEV) v okolí Plášťoviec.

ÚEV Brezovská stráň

Rozloha: 65,94 ha, doplnok územia: 354,13 ha

Stupeň ochrany: 2, 3, 5, doplnok územia: 2

 

ÚEV Brezovská stráň sa nachádza na južnom okraji Krupinskej planiny, na juhovýchodne orientovaných svahoch nad údolím rieky Litava. Geologické podložie tvoria vulkanické pieskovce a zlepence. Predmetom ochrany sú viaceré biotopy európskeho významu, ktoré vytvárajú vegetačnú mozaiku. Z lesných sú to predovšetkým teplomilné submediteránne dubové lesy s dubom plstnatým a dubom jadranským. Sú to naše najteplomilnejšie lesné spoločenstvá. Vyskytujú sa na extrémnych stanovištiach výslnných svahov s plytkou kamenistou pôdou. Do územia čiastočne zasahujú aj panónske a karpatské dubohrabiny. Z nelesných biotopov tvoria vegetačný komplex s dubinami a teplomilnými krovinami najmä subpanónske travinnobylinné porasty s kostravou padalmátskou, kavyľom tenkolistým, dvojradovcom neskorým a lipnicou panónskou drsnou. Zastúpené sú teplo a suchomilné vzácnejšie druhy, napr. lúčovka veľkokvetá, suchokvet ročný, oman hodvábny, sezel pestrý. Biotopy majú charakter skalnej stepi so skalnými výchozmi, v okolí ktorých sa nachádzajú pionierske spoločenstvá sukulentnými druhmi rozchodníkov a jednoročných rastlín.

Fauna je zastúpená vzácnejšími teplomilnými druhmi európskeho významu. Žije tu napr. roháč obyčajný. Motýľ priadkovec trnkový, hnedáčik osikový. Z územia sa uvádzajú tiež modráčik bahniskový a ohniváčik veľký. Tieto motýle sa viažu na pobrežné porasty nachádzajúce sa v blízkosti toku Litavy, ktorá preteká v blízkom okolí ÚEV. Z plazov sa na teplých a výslnných kamenistých stráňach vyskytuje krátkonôžka štíhla, jašterica zelená, jašterica múrová, užovka hladká. Z vtákov sú početné ďatle, krutohlav hnedý, žlna zelená a množstvo druhov spevavcov.

Biotopy a druhy európskeho významu môžu byť ohrozené zarastaním nelesných plôch a rozširovaním invázneho agátu.

 

ÚEV Jedzina

     Rozloha: 686,22 ha

     Navrhovaný stupeň ochrany: 2

 

Územie sa nachádza na okraji Krupinskej planiny na svahoch údolia rieky Litava. Svojím charakterom a výskytom biotopov sa podobá územiu ÚEV Brezovská stráň. Keďže sem patria aj lesné porasty na chladnejších severných expozíciách, vyskytujú sa tu aj bučiny a dubovo-cerové lesy s ostrovčekmi stepnej nelesnej vegetácie. Z chránených rastlín sa tu vyskytuje napr. kamzičník podlhovastolistý.

 

ÚEV Čierny hrad

Rozloha: 101,08 ha

     Navrhovaný stupeň ochrany: 2

 

Územie sa nachádza na okraji Krupinskej planiny na svahoch údolia rieky Krupinica. Má lesostepný charakter podobne ako predošlé územia a patrí k najhodnotnejším prírodným lokalitám Krupinskej planiny. Vyskytuje sa tu bohatá populácia hadinca červeného, ktorý patrí medzi druhy rastlín európskeho významu, pre ktoré sa vyhlasujú chránené územia európskeho významu. Nelesné plochy predstavujú kavyľové stepi, na ktorých sa vyskytujú vzácne druhy rastlín, ako zvonček hrubokoreňový, kosatec nízky, poniklec veľkokvetý, ďatelina pruhovaná a tiež orchidey - vstavač obyčajný a vstavač purpurový. Iba v roku 2014 tu bola objavená druhá lokalita lucerny tvrdej na Slovensku.

Autor: Mgr. Jaroslav  Košťál, PhD.,  Správa CHKO Ponitrie, Nitra


 

webygroup

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

Počasie Plášťovce - Svieti.com

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Magyar verzió

9196867

Úvodná stránka