Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plášťovce, okres Levice

Internetová stránka obce Plášťovce

Prerušenie distribúcie elektriny - 5. 9. 2018

 CCF03102018.pdf (905.5 kB) CCF03102018.pdf (905.5 kB)

 

Zoznam parciel spravovaných SPF (podiely neznamých vlastníkov)

Zoznam parciel spravovaných SPF (podiely neznamých vlastníkov)
PopisSúbor na stiahnutie
Zoznam parciel spravovaných SPF (podiely neznamých vlastníkov) Slovenský pozemkový fond SPF.xlsx (986.5 kB)

OZNÁMENIE A VÝZVA
pre právnych nástupcov pozemkov neznámych vlastníkov

OZNÁMENIE   A VÝZVA

pre právnych nástupcov pozemkov neznámych vlastníkov

 

            Vážení spoluobčania!

 

Do dnešného dňa Okresný úrad Levice, katastrálny odbor vykazuje na listoch vlastníctva pre obce Plášťovce, katastrálne územie Plášťovce  pozemky o celkovej výmere presahujúcej vyše 1.500 hektárov na menách  takých osôb, ktoré nemajú uvedené bližšie údaje ako je dátum  ich narodenia, bydlisko,  prípadne osoby ktoré sú skôr narodené o ktorých sa predpokladá, že už nežijú. Takéto osoby sú považované za neznámych vlastníkov a pri ich menách je vyznačená poznámka, že pozemky sú v správe Slovenského pozemkového fondu.  Slovenský pozemkový fond potom nakladá s pozemkami týchto osôb, tiež ich dáva do nájmu a berie i nájomné.

 

Ak máte záujem zistiť či i Vaši  právni  predchodcovia nie sú vedení medzi uvedenými osobami, môžete to zistiť cez webové  stránky:

 

https://www.katasterportal.sk/kapor/

http://www.plastovce.sk/oznamy.html

 

alebo sa informovať i na Obecnom úrade v Plášťovciach. Ak máte záujem na tom, aby sa vlastnícke právo z Vašich právnych predchodcov vyznačilo na Vaše meno, nemusíte cestovať mimo Vášho bydliska, lebo obec zabezpečí právnika, ktorý ovláda slovenský i maďarský jazyk, príde na Obecný úrad v Plášťovciach a vie Vám poradiť akým spôsobom je možné Vašu konkrétnu vec doriešiť a v prípade potreby  na základe Vášho splnomocnenia vie zabezpečiť i fotokópie dokladov z archívov pokiaľ nimi nedisponujete, alebo Vás zastupovať v konaní potrebnom na vyznačenie zmeny v zápise mena vlastníka na liste vlastníctva.

Kontakt:

JUDr. Ondrej Mészáros, tel.: 0905 602 145, e-mail: meszaros.ondrej@stonline.sk

Prvá konzultácia pre klienta je bezplatná.

Termín najbližších stránkových hodín:

26. jún 2018 od 16:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Plášťovciach.

 

 

Ing. Anikó Szkladányi Helység

starostka obce

 

Értesítés és felhívás

az ismeretlen földtulajdonosok jogi utódainak.

Tisztelt Polgártársak!

A Lévai Járási Földhivatal jelenleg is több mint 1500 ha földterületet (nevesítetlen földek) mutat ki a tulajdonlapokon olyan neveken, akiknek nincsenek jelölve a személyi adataik (szül. dátuma, lakhely), illetve már nincsenek az élők közt. Az ilyen személyeket ismeretlen tulajdonosoknak tarják, nevük mellett az szerepel, hogy a földterületet a Szlovák Földalap kezeli. A földalap használja ill. bérbe adja a területet és bért szed érte.

Ha érdekli Önöket és meg akarják állapítani, hogy az Önök jogi elődei szerepelnek-e az említett személyek közt, az interneten megtehetik a következő oldalakon:

https://www.katasterportal.sk/kapor/

http://www.plastovce.sk/oznamy.html

illetve érdeklődhetnek a községházán. Ha szeretnék, hogy jogi elődjük tulajdonjoga átkerüljön az Önök nevére, nem kell utazniuk, mert a község ügyvédet biztosít, aki mind magyarul, mind szlovákul beszél, és eljön a községi hivatalba, hogy jogi tanácsokat adjon, miként lehet az ügyet intézni, ill. meghatalmazás alapján a hivatalos dokumentumok másolatát megszerzi az archívumból, jogi képviseletet biztosít a tulajdonos megváltoztatásában.

Kontaktus:  

JUDr.  Mészáros András, tel.: 0905 602 145, e-mail: meszaros.ondrej@stonline.sk

Az első konzultáció ingyenes.

A legközelebbi fogadóórák:

2018. június 26. 16:00 órától a Palásti Községi Hivatal üléstermében.  

 

Szkladányi Helység Anikó

       polgármesternő


 

Oznamy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 16.3.2019 od 7.00 do 22.00 hod.Vytlačiť
 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky  nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, deň konania druhého kola volieb je určený na sobotu 30. marca 2019.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v
Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor do 11.2.2019.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: plastovce@plastovce.sk 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu -                                          do 1.3.2019 : plastovce@plastovce.sk 

Súbor na stiahnutie volby.jpg volby.jpg (11.9 kB)

 
 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce Vytlačiť
 

Prijímateľ:
Názov:                                              Obec Plášťovce
Sídlo:                                                 Plášťovce, Plášťovce 345, 93582

IČO:                                        00307360
Kód projektu:                       310011L460

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

                               v obci Plášťovce

Výška finančného príspevku:        maximálna výška NFP 97 185,00 Eur.

Cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obce Plášťovce.

Miesto realizácie projektu:                Plášťovce

Poskytovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení 

                                                    Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy:                               OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program:               Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:   Kohézny fond

Prioritná os:                            1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom

                                                    rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:                 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť

                                                     požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré

                                                     členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec

                                                     uvedených požiadaviek

 

Špecifický cieľ:                        1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním  

                                                  na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 

                                                  predchádzania vzniku odpadov

 

www.op-kzp.sk

 


 
 

Rekonštrukcia cesty III/0661 v Plášťovciach

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
Pred

Pred

Po

Po

Pred

Pred

Po

Po


 
 
Pred

Pred

Po

Po

Pred

Pred

Po

Po


 
 

 

Privítanie novorodencov 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Letecké snímky

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Deň detí 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-8 z 23

Privítanie novorodencov 2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-8 z 23

Fotosúťaž Naša čarovná obec - Varázslatos községünk“ - fotóverseny

Szüllö Zoltán 10/01

Szüllö Zoltán 10/01

Szüllö Zoltán 10/02

Szüllö Zoltán 10/02

Szüllö Zoltán 10/03

Szüllö Zoltán 10/03

Szüllö Zoltán 10/04

Szüllö Zoltán 10/04


 
 
Szüllö Zoltán 10/05

Szüllö Zoltán 10/05

Szüllö Zoltán 10/06

Szüllö Zoltán 10/06

Szüllö Zoltán 10/07

Szüllö Zoltán 10/07

Szüllö Zoltán 10/08

Szüllö Zoltán 10/08


 
 

 
Položky 1-8 z 69

Privítanie novorodencov 2013

Hasičská zbrojnica

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Oznamy

Voľby prezidenta Slovenskej republiky 16.3.2019 od 7.00 do 22.00 hod.Vytlačiť
 

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky  nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, deň konania druhého kola volieb je určený na sobotu 30. marca 2019.

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v
Národnej rade Slovenskej republiky, a petičný výbor jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, koalícia alebo petičný výbor do 11.2.2019.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: plastovce@plastovce.sk 

Emailová adresa na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu -                                          do 1.3.2019 : plastovce@plastovce.sk 

Súbor na stiahnutie volby.jpg volby.jpg (11.9 kB)

 
 

Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Plášťovce Vytlačiť
 

Prijímateľ:
Názov:                                              Obec Plášťovce
Sídlo:                                                 Plášťovce, Plášťovce 345, 93582

IČO:                                        00307360
Kód projektu:                       310011L460

Názov projektu: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov

                               v obci Plášťovce

Výška finančného príspevku:        maximálna výška NFP 97 185,00 Eur.

Cieľom projektu je obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obce Plášťovce.

Miesto realizácie projektu:                Plášťovce

Poskytovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, v zastúpení 

                                                    Slovenská agentúra životného prostredia

Kód výzvy:                               OPKZP-PO1-SC111-2017-23

Operačný program:               Operačný program Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:   Kohézny fond

Prioritná os:                            1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom

                                                    rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Investičná priorita:                 1.1 Investovanie do sektora odpadového hospodárstva s cieľom splniť

                                                     požiadavky environmentálneho acquis Únie a pokryť potreby, ktoré

                                                     členské štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec

                                                     uvedených požiadaviek

 

Špecifický cieľ:                        1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním  

                                                  na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora 

                                                  predchádzania vzniku odpadov

 

www.op-kzp.sk

 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.2.2019

meniny má: Etela


Magyar verzió

7871446

Úvodná stránka