Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Plášťovce, okres Levice

Internetová stránka obce Plášťovce

Oznamy

Zverejnenie záveru obce prenajať majetok obceVytlačiť
 

Obec Plášťovce, IČO 00 307 360

Plášťovce 345, 935 82 Plášťovce

 

 

 

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce formou priameho nájmu v súlade § 9a ods.1 a 5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Obec Plášťovce v zmysle § 9a ods. 1 a 5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje

                                                              

 

                                                         zámer obce Plášťovce

 

 

prenajať  nehnuteľný majetok obce Plášťovce a to:

 

- parcely registra „C“ parc.č. 222/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 a parc.č. 222/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, budova so súp.č. 407 (ďalej len „nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare) podľa geometrického plánu č. 16/2015, ZPM 1026 v k.ú.. Plášťovce, overeného pod č. 844/2015 za účelom prevádzky služieb pre občanov obce a verejnosť.

Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu  neurčitú s výpovednou lehotou 2 masiace.

 

Podmienky zámeru na nájom nehnuteľností:

 

 1. Zámer prenajať nehnuteľnosti bude zverejnený najneskôr dňa 25.8.2016 na úradnej tabuli obce Plášťovce a na webovom sídle obce Plášťovce www. plastovce.sk, a to najmenej na dobu 15 dní.

 

 1. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 25.8.2016 od 8.00 hod. do 16.9.2016 do 15.00 hod.  osobne do podateľne (sekretariát) obce Plášťovce, Plášťovce 345 alebo ich zaslať vo vyššie uvedených dňoch na adresu obce Plášťovce, a to v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a adresy záujemcu a s označením „Neotvárať - ponuka na nájom parc.č. 222/2, 222/3, budova súp.č. 407, k.ú. Plášťovce“. V prípade doručenia poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

 

 1. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

 

 • označenie záujemcu ( v prípade fyzickej osoby – podnikateľa: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo/mail, originál výpisu zo živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace; v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, telefónne číslo/mail, originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace)
 • označenie predmetu nájmu (parcelné čísla, súpisné číslo, katastrálne územie)
 • účel nájmu
 • ponúknutú výšku nájomného, pričom minimálna výška nájomného je 4,00 EUR/rok/m2 v prípade budovy so súp.č.407 vrátane parc.č. 222/2 a 0,20 EUR/rok/m2 v prípade parc.č. 222/3, čo spolu predstavuje minimálnu výšku nájmu4,20 EUR/rok/m2.
 • čestné vyhlásenie – v prípade fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods.6 zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v prípade právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods.6 zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči obci Plášťovce a príslušnému daňovému úradu
 • dátum a podpis.

 

 1. Obálky s návrhmi sa budú otvárať a návrhy sa budú vyhodnocovať do 15 dní od skončenia zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné. Cenové ponuky doručené po termíne uvedenom v bode 2 a cenové ponuky neobsahujúce náležitosti podľa bodu 3 budú z vyhodnotenia vylúčené.

 

 1. Kritériom pre posúdenia návrhov na priamy nájom nehnuteľností je najvyššia ponúknutá cena.

 

 1. V prípade, ak budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, úspešnou bude ponuka doručená ako prvá v poradí, pričom rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezenčnej pečiatke obce Plášťovce.

 

 1. Ak úspešný záujemca neuzatvorí predloženú nájomnú zmluvu v lehote do 7 dní odo dňa jej obdržania od vyhlasovateľa ako prenajímateľa, obec Plášťovce vyzve na uzatvorenie nájomnej zmluvy záujemcu, ktorý doručil rovnakú ponuku ako ďalší v poradí (v prípade doručenia dvoch alebo viacerých rovnakých ponúk), resp. ktorý podal druhú najvyššiu ponuku nájomného (v prípade doručenia rôznych ponúk nájomného).

 

 1. Obec Plášťovce si vyhradzuje právo toto ponukové konanie na nájom nehnuteľností kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

 

Bližšie informácie k nájmu nehnuteľností budú poskytnuté na Obecnom úrade v Plášťovciach.

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 25.8.2016                                          Ing. Anikó  Szkladányi Helység

                                                                                                 starostka obce

 

 

Zvesené dňa:   .........................

 


 
 

Upozornenie Okresného úradu Levice, pozemkového a lesného odboru na zanedbané poliaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Upozornenie.pdf Upozornenie.pdf (457.6 kB)

 
 

Letecké zábery 2015 (4)Vytlačiť
 


 
 

Letecké zábery 2015 (3)Vytlačiť
 


 
 

Letecké zábery 2015 (5)Vytlačiť
 


 
 

Letecké zábery 2015 (2)Vytlačiť
 


 
 

Letecké zábery 2015. (1)Vytlačiť
 


 
 

Privítanie novorodencov 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 

Letecké snímky

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Deň detí 2015

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-8 z 23

Privítanie novorodencov 2014

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-8 z 23

Fotosúťaž Naša čarovná obec - Varázslatos községünk“ - fotóverseny

Szüllö Zoltán 10/01

Szüllö Zoltán 10/01

Szüllö Zoltán 10/02

Szüllö Zoltán 10/02

Szüllö Zoltán 10/03

Szüllö Zoltán 10/03

Szüllö Zoltán 10/04

Szüllö Zoltán 10/04


 
 
Szüllö Zoltán 10/05

Szüllö Zoltán 10/05

Szüllö Zoltán 10/06

Szüllö Zoltán 10/06

Szüllö Zoltán 10/07

Szüllö Zoltán 10/07

Szüllö Zoltán 10/08

Szüllö Zoltán 10/08


 
 

 
Položky 1-8 z 69

Privítanie novorodencov 2013

bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 
bez názvu
bez názvu
bez názvu
bez názvu

 
 

 
Položky 1-8 z 37

Hasičská zbrojnica

bez názvu
bez názvu
bez názvu

 

Oznamy

Zverejnenie záveru obce prenajať majetok obceVytlačiť
 

Obec Plášťovce, IČO 00 307 360

Plášťovce 345, 935 82 Plášťovce

 

 

 

Zverejnenie zámeru obce prenajať majetok obce formou priameho nájmu v súlade § 9a ods.1 a 5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Obec Plášťovce v zmysle § 9a ods. 1 a 5 zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov  zverejňuje

                                                              

 

                                                         zámer obce Plášťovce

 

 

prenajať  nehnuteľný majetok obce Plášťovce a to:

 

- parcely registra „C“ parc.č. 222/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 144 m2 a parc.č. 222/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 33 m2, budova so súp.č. 407 (ďalej len „nehnuteľnosti“ v príslušnom gramatickom tvare) podľa geometrického plánu č. 16/2015, ZPM 1026 v k.ú.. Plášťovce, overeného pod č. 844/2015 za účelom prevádzky služieb pre občanov obce a verejnosť.

Nájomná zmluva bude uzavretá na dobu  neurčitú s výpovednou lehotou 2 masiace.

 

Podmienky zámeru na nájom nehnuteľností:

 

 1. Zámer prenajať nehnuteľnosti bude zverejnený najneskôr dňa 25.8.2016 na úradnej tabuli obce Plášťovce a na webovom sídle obce Plášťovce www. plastovce.sk, a to najmenej na dobu 15 dní.

 

 1. Cenové ponuky bude možné doručiť v dňoch od 25.8.2016 od 8.00 hod. do 16.9.2016 do 15.00 hod.  osobne do podateľne (sekretariát) obce Plášťovce, Plášťovce 345 alebo ich zaslať vo vyššie uvedených dňoch na adresu obce Plášťovce, a to v písomnej forme v slovenskom jazyku v zalepenej obálke s uvedením mena, priezviska a adresy záujemcu a s označením „Neotvárať - ponuka na nájom parc.č. 222/2, 222/3, budova súp.č. 407, k.ú. Plášťovce“. V prípade doručenia poštou sa za deň doručenia považuje deň doručenia poštovej zásielky vyhlasovateľovi.

 

 1. Cenová ponuka záujemcu musí obsahovať:

 

 • označenie záujemcu ( v prípade fyzickej osoby – podnikateľa: meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, obchodné meno, sídlo, IČO, telefónne číslo/mail, originál výpisu zo živnostenského listu nie starší ako 3 mesiace; v prípade právnickej osoby: obchodné meno, sídlo, IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu, telefónne číslo/mail, originál výpisu z obchodného registra nie starší ako 3 mesiace)
 • označenie predmetu nájmu (parcelné čísla, súpisné číslo, katastrálne územie)
 • účel nájmu
 • ponúknutú výšku nájomného, pričom minimálna výška nájomného je 4,00 EUR/rok/m2 v prípade budovy so súp.č.407 vrátane parc.č. 222/2 a 0,20 EUR/rok/m2 v prípade parc.č. 222/3, čo spolu predstavuje minimálnu výšku nájmu4,20 EUR/rok/m2.
 • čestné vyhlásenie – v prípade fyzickej osoby, že nie je osobou uvedenou v § 9a ods.6 zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v prípade právnickej osoby, že jej zakladateľom, vlastníkom obchodného podielu, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, členom riadiaceho, výkonného alebo dozorného orgánu nie je osoba uvedená v § 9a ods.6 zák. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
 • súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zák. 122/2013 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • čestné vyhlásenie, že záujemca nemá záväzky voči obci Plášťovce a príslušnému daňovému úradu
 • dátum a podpis.

 

 1. Obálky s návrhmi sa budú otvárať a návrhy sa budú vyhodnocovať do 15 dní od skončenia zverejnenia zámeru. Vyhodnocovanie cenových ponúk je neverejné. Cenové ponuky doručené po termíne uvedenom v bode 2 a cenové ponuky neobsahujúce náležitosti podľa bodu 3 budú z vyhodnotenia vylúčené.

 

 1. Kritériom pre posúdenia návrhov na priamy nájom nehnuteľností je najvyššia ponúknutá cena.

 

 1. V prípade, ak budú doručené dve a viac rovnakých ponúk, úspešnou bude ponuka doručená ako prvá v poradí, pričom rozhodujúci je dátum a čas vyznačený na prezenčnej pečiatke obce Plášťovce.

 

 1. Ak úspešný záujemca neuzatvorí predloženú nájomnú zmluvu v lehote do 7 dní odo dňa jej obdržania od vyhlasovateľa ako prenajímateľa, obec Plášťovce vyzve na uzatvorenie nájomnej zmluvy záujemcu, ktorý doručil rovnakú ponuku ako ďalší v poradí (v prípade doručenia dvoch alebo viacerých rovnakých ponúk), resp. ktorý podal druhú najvyššiu ponuku nájomného (v prípade doručenia rôznych ponúk nájomného).

 

 1. Obec Plášťovce si vyhradzuje právo toto ponukové konanie na nájom nehnuteľností kedykoľvek zrušiť, ako aj odmietnuť všetky predložené ponuky, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 

 

Bližšie informácie k nájmu nehnuteľností budú poskytnuté na Obecnom úrade v Plášťovciach.

 

 

 

 

Vyvesené dňa: 25.8.2016                                          Ing. Anikó  Szkladányi Helység

                                                                                                 starostka obce

 

 

Zvesené dňa:   .........................

 


 
 

Upozornenie Okresného úradu Levice, pozemkového a lesného odboru na zanedbané poliaVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie Upozornenie.pdf Upozornenie.pdf (457.6 kB)

 
 

Letecké zábery 2015 (4)Vytlačiť
 


 
 

Letecké zábery 2015 (3)Vytlačiť
 


 
 

Letecké zábery 2015 (5)Vytlačiť
 


 
 

Letecké zábery 2015 (2)Vytlačiť
 


 
 

Letecké zábery 2015. (1)Vytlačiť
 


 
 

webygroup

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

dnes je: 22.10.2016

meniny má: Sergej


Magyar verzió

3309524

Úvodná stránka